Login

Nazwa użytkownika:

Hasło użytkownika:

Zapamiętaj mnieStraciłeś hasło?

Zarejestruj się teraz!
SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
PARAFIA > MODLITEWNIK > Prawosławne modlitwy codzienne
Prawosławne modlitwy codzienne
Opublikowany przez Admin on 2009-10-01 (52611 reads)
PRO MOLYTWU
Molytwa jest to nabożne pidnesenia duszy do Boha - to szczyra rozmowa z Bohom.

Dlaczoho treba molytysia
1. Molytwa jednat nas z Bohom
2. Sam Isus Chrystos nawczał nas molytwy "Otcze nasz"
3. Bez molytwy ne można otrymaty łasky Bożoj potrybnoj do spasenia.

Koly treba molytysia ?
Molytysia treba wse a predowszytkym w spokusach, w neszcześciu, w potrebi;
molytysia treba prynajmi rano i weczerom.

Molytwu se rozpoczyname znakom chresta.

Try palci prawoj ruky złożeny do chreszczynia wyrażajut prawdu, że Boh jest
jeden, ale w trioch Osobach Bożych: BOH OTEC, BOH SYN i BOH DUCH ŚWIATY.
Dwa palci pryłożeny do dołony wyrażajut prawdu, że druha Osoba Boża - SYN
BOŻYJ jest prawdywym Bohom i prawdywym człowekom.

+ Wo imia Otca i Syna i Światoho Ducha, Amin (x3)
Molytwamy Światych Otec naszych, Hospody Isuse Chryste, Boże nasz, pomyułuj nas.
Sława Tebi, Boże nasz, sława Tebi.

MOLYTWA DO ŚWIATAHO DUCHA

Carju nebesnyj, Utiszytelu, Dusze istyny, iże wezdy syj i wsia i społniajaj, sokrowyszcze błahych i żyzny podatelu, pryjdy i wselysia w ny i oczysty ny od wsiakija skwerny i spasy, Błaże duszy nasza.

TRYŚWIATOJE

+ Światyj Boże, Światyj Kripkyj, Światyj Bezsmertnyj, pomyłuj nas (x3)
+ Sława Otcu i Synu i Światomu Duchu i nyni i prysno i wo wiky wikow, amin.

MOLYTWA DO PREŚWIATOJ TROJCI

Preświataja Trojce, pomyłuj nas; Hospody, oczysty hrichy nasza; Władyko, prosty bezzakonia nasza; Światyj posity i iscyly nemoszczy nasza imene Twojeho rady.

Hospody, pomyłuj (x3)
+ Sława Otcu i Synu i Światomu Duchu i nyni i prysno w wo wiky wikow, Amin.

MOLYTWA HOSPODNIA

Otcze nasz, iże jesy na nebesy, da swiatytsia imia Twoje, da prydet carstwije Twoje, da budet wola Twoja jako na nebesy i na zemly, chlib nasz nasusznyj daj nam dneś i ostawy nam dołhy nasza, jakoże i my ostawlajem dołżnykom naszym i ne wwedy nas wo iskuszenije, no izbawy nas od łukawaho.
Jako Twoje jest carstwo i syła i sława: Otca i Syna i Świataho Ducha i nyni i prysno i wo wiky wikow, Amin.

PSAŁOM 50

Pomyłuj mnia, Boże po wełycyj myłosty Twojej i po mnożestwu szczedrost Twojich oczysty bezzakonie moje.
Najpacze omyj mnia od bezzakonia mojeho i od hricha mojeho oczysty mia.
Jako bezzakonie moje az znaju i hricj mij predomnoju jest wynu.
Tebi jedynomu sohrisznych i łukawoje pred Toboju sotworych, jako da pprawdyszysia w słowesich Twojich i pobidyszy wnehda sudyty Ty.
Se bo w bezzakoniach zaczat jesm i wo hrisich rody mia maty moja.
Se bo istynu wozlubył jesy bezwistnaja i tajnaja premudrosty Twojeja jawył mi jesy.
Okropyszy mia issopom i oczyszczusia; omyjeszy mia i pacze sniha ubilusia.
Słuchu mojemu dasy radost i weselije, wozradujutsia kosty smyrennyja.
Otwraty lyce Twoje od hrich mojich i wsia bezzakonia moja oczysty.
Serce czysto sożyżdy wo mni, boże i duch praw obnowy w utrobi mojej.
Ne otwerży mene od lyca Twojeho i Ducha Twojeho Swiatoho ne otymy od mene.
Wozdaży mi radost spasenia Twojeho i Duchom władycznym utwerdy mia.
Nauczu bezzakonyja putem Twojim i neczestywi ko Tebi obratiatsia.
Izbawy mia od krowej, Boże, Boże spasenia mojeho, wozradujetsia jazyk mij prawdi Twojej.
Hospody ustni moji otwerżeszy i usta moja wozwistia chwału Twoju.
Jako aszcze by wschotił jesy żertwy, dał bych ubo; wsesożenia ne błahowołyszy. Żertwa Bohu duch sokruszen, serca sokruszenna i smyrenna Boh ne unyczyżyt.
Ubłazy, Hospody, błahowołenijem, Twojim Synoe i da soziżdutsia stiny Jerusałymskija.
Tohda błahowołyszy żertwu prawdy, woznoszenije i wsesożehajemaja, tohda wozłożat na ołtar Twoj telcy.

SYMBOL (WYZNANIA) WIRY

Wiruju wo jedynaho Boha Otca, Wsederżytela, Tworca neba i zemli, wydymym że wsim i newydymym.
I wo jedynoho Hospoda Isusa Chrysta, Syna Bożyja, jedynarodnoho, iże od Otca rożdennoho preżde wsich wik.
Świta od świta, Boha istynna od Boha istynna, rożdenna ne sotworenna, jedynosuszczna Otcu, imże wsia bysza.
Nasz rady czełowik i naszeho rady spasenia sszedszoho z nebes i wopłotywszahosia od Ducha Świata i Mariji Diwy i woczełowiczszasia.
Rozpiatoho że za ny pry Pontyjstim Pyłati i stradawsza i pohrebenna. I woskresszoho w treti den po pysaniem.
I wozszedszoho na nebesa i sidiaszczoho odesnuju Otca.
I paky hriaduszczoho sosławoju sudyty żywym i mertwym, jehoże carstwuju ne budet końca.
I w ducha Światoho, Hospoda żywotworiaszczoho, iże od Otca ischodiaszczoho, iże so Otcem i Synom spokłoniajema i sosławyma hłahoławszoho proroky.
Wo jedynu, światuju, sobornuju i apostolskuju Cerkow.
Ispowiduju jedyno kreszczenie wo ostawlenie hrichiw.
Czaju woskresenia mertwych. I żyzny buduszczaho wika, amin.


MOLYTWY DO PREŚWIATOJ BOHORODYCI

Bohorodyce Diwo, radujsia obradowannaja Marije, Hospod z Toboju, błahosłowenna Ty w żenach i błahosłowen płod czerwa twojeho, jako rodyła jest Chrysta, Spasa, Izbawytela duszam naszym.
Dostojno jest jako woistynnu błażyty Tia Bohorodyciu, prysnobłażennuju i preneporocznuju i Mater Boha naszeho. czestnijszuju czeruwim i sławnijszuju bez srawnenia serafim, bez istlinija Boha Słowa rozdszuju, suszczuju Bohorodyciu Tia welyczajem.
Pid Twoju myłost prybihajem, Bohorodyce Diwo, molytw naszych ne prezry wo skorbich, no od bid izbawy nas, jedyna czystaja i błahosłowennaja.
Presławnaja Prysnodiwo, Bohorodyce Maryje, Maty Chrysta Boha naszeho, pryjmy molytwy nasza i donesy ja SynuTwojemu i Bohu naszemu, da spaset i prośwityt Tebe rady duszy nasza.

MOLYTWA PRED ŚWIATYM PRYCZASTIAM

Wiruju Hospody i ispowiduju, jako Ty jesy woistynnu Chrystos Syn Boha zywaho, pryszedszyj w myr hrysznyja spasty, od nychże perwyj jesm ja. Jeszcze wiruju, jako syje jest samoje preczystoje Tiło Twoje i syja jest samaja czestnaja Krow Twoja. Molusia ubo Tebi: Pomyłuj mia i prosty mi prehryszenia moja, wolnaja i newolnaja jaże słowom, jaże diłom, jaże widiniem i newidiniem i spodoby mia neosużdenno pryczastytysia preczystych Twojich Tajinstw wo ostawlenie hrichiw i w zyzń wicznuju, amiń.

Weczery Twojeja tajnyja dneś, Syne Bozyj, pryczastnyka mia pryjmy, ne bo wrahom Twojim tajnu powim, ny łobzania Ty dam jako Juda, no jako rozbijnyk ispowiduju Tia:
Pomiany mia, Hospody, jehda pryjdeszy wo carstwiji Twojim. Pomiany mia, Władyko, jehda pryjdeszy wo carstwiji Twojim, Pomiany mia, Światyj, jehda pryjdeszy wo carstwiji Twojim.
Da ne w sud iły w osużdenie budet mi pryczastie światych Twojich Tajin, no w isciłenie duszy i tiła.
Boże myłostyw, budy mi hrysznomu.
Boże, oczysty hrychy moji i pomyłuj mia.
Bez czysła sohriszych, Hospody, prosty mi.

Navigate through the articles
Poprzedni artykul Analiza modlitwy Pańskiej DEKALOG Nastepny artykul


;