Modlitwy poranne

Modlitwy poranne SCS | ► Modlitwy poranne


МОЛИТВЫ  ПOРАННИ

Во iмя Отца, i Сына, i Святаго Духа, Амiнь.

Боже, милостив буди мнi грiшному.
Господи Iсусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере i всiх святых, помилуй нас. Амiнь.
Слава Тебi, Боже наш, слава Тебi.

Царю Небесный, Утiшителю, Душе iстины, Iже вездесый i вся iсполняяй, Сокровище благих i жизни Подателю, приiди i вселися в ны, i очисти ны от всякия скверны, i спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крiпкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. 3x

Слава Отцу i Сыну i Святому Духу, i нынi i присно i во вiки вiков. Амiнь

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грiхи наша; Владыко, прости беззаконiя наша; Святый, посiти i iсцили немощи наша, iмене Твоего ради.

Господи, помилуй. 3x

Слава Отцу i Сыну i Святому Духу, i нынi i присно i во вiки вiков. Амiнь.

Отче наш, Iже еси на небесiх! Да святится имя Твое, да приидет Царствiе Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси i на земли. Хлiб наш насущный даждь нам днесь; i остави нам долги наша, якоже i мы оставляем должником нашим; i не введи нас во iскушение, но iзбави нас от лукаваго.

Воставше от сна, припадаем Ти, Блаже, i ангельскую пiснь вопiем Ти, Сильне: Свят, Свят, Свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас.

Слава Отцу i Сыну i Святому Духу.

От одра́ i сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, ум мой просвiти́ i се́рце, i устнi мои́ отве́рзи, во е́же пiти Тя, Свята́я Тро́ице: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

I ны́нi i при́сно i во вiки вiко́в. Амiнь.

Внеза́пно Судия́ приiдет, i коего́ждо дiя́нiя обнажа́тся, но стра́хом зове́м  в полу́нощи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Го́споди, поми́луй. 12x

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гiя ра́ди Твоея́ бла́гости i долготерпiнiя не прогнiвался еси́ на мя, лiни́ваго i грiшнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми моiми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно i в неча́яниi лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати i славосло́вити держа́ву Твою́. I ны́нi просвiти́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, i разумiти за́поведи Твоя́, i твори́ти во́лю Твою́, i пiти Тя во исповеда́нii серде́чним, i воспiва́ти всесвято́е iмя Твое́, Отца́ i Сы́на i Свята́го Ду́ха, ны́нi i при́сно i во вiки вiко́в. Амiнь.

Приiди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Приiди́те, поклони́мся i припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Приiди́те, поклони́мся i припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви i Бо́гу на́шему.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, i по мно́жеству щедро́т Твоiх очи́сти беззако́нiе мое́. Наiпа́че омы́й мя от беззако́нiя моего́, i от грiха́ моего́ очи́сти мя; яко беззако́нiе мое́ аз зна́ю, i грiх мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебi Еди́ному согрiши́х i лука́вое пред Тобо́ю сотворiх, я́ко да оправди́шися во словесiх Твоiх, i побiди́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, i во гресiх роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безвiстная i та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л мi еси́. Окропи́ши мя iссо́пом, i очи́щуся; омы́еши мя, i па́че снiга убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость i весе́лiе; возра́дуются ко́сти смiре́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грiх моiх i вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, i дух прав обнови́ во утро́бi мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ i Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь мi ра́дость спасе́нiя Твое́го i Ду́хом влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, i нечести́вии к Тебi обратя́тся. Iзба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́нiя моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вдi Твое́й. Го́споди, устнi моi отве́рзеши, i уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхотiл еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно i смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нieм Твоiм Сiо́на, i да созiждутся стiны Iерусали́мскiя. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние i всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твi тельцы́.

Вiрую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем i неви́димым. I во еди́наго Го́спода Iису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, iже от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всiх вiк; Свiта от Свiта, Бо́га iстинна от Бо́га iстинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, iмже вся бы́ша. Нас ра́ди человеiк i на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с i воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та i Мари́i Дiвы i вочеловiчшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстiм Пила́тi, i страда́вша, i погребе́нна. I воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. I возше́дшаго на небеса́, i седя́ща одесну́ю Отца́. I па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м i ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. I в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, Iже от Отца́ iсходя́щаго, Iже со Отце́м i Сы́ном спокланя́ема i ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную i Апо́стольскую Це́рковь. Iспове́дую еди́но креще́ние во оставле́нiе грiхо́в. Ча́ю воскресе́нiя ме́ртвых, i жи́зни бу́дущаго вiка. Амiнь.
Молитви  святого Макарiя Великого

Бо́же, очи́сти мя грiшнаго, я́ко николи́же сотворих  благое  пред Тобо́ю; но iзба́ви мя от лука́ваго, i да бу́дет во мнi во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная i восхвалю́ iмя Твое́ свято́е, Отца́ i Сы́на i Свята́го Ду́ха, ны́нi i при́сно i во вiки вiко́в. Амiнь.

От сна воста́в, полу́нощную пiснь приношу́ Ти, Спасе, i припа́дая вопию́ Ти: не да́ждь мi усну́ти во грiхо́внoй сме́рти, но уще́дри мя, распны́йся во́лею, i лежа́щаго мя в лiности ускори́в возста́ви, i спаси́ мя в предстоя́нii i моли́твi, i по снi нощним возсiя́й мi день безгрiшен, Христе́ Бо́же, i спаси́ мя.

К Тебi, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибiга́ю, i на дiла́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдiем Твоiм, i молю́ся Тебi: помози́ мi на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, i iзба́ви мя от вся́кiя мiрски́я злы́я ве́щи i дiа́вольскаго поспiше́нiя, i спаси́ мя, i введи́ в Ца́рство Твое́ вiчное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель i вся́кcго бла́гa Промы́сленник i Пода́тель, о Тебi же все упова́нiе мое́, i Тебi сла́ву возсыла́ю, ны́нi i при́сно i во вiки вiко́в. Амiнь.

Го́споди, Iже мно́гою Твое́ю бла́гостiю i вели́кими щедро́тами Твои́ми дал еси́ мнi, рабу́ Твоему́, мимоше́дшее вре́мя но́щи сея́ без напа́сти прейти́ от вся́каго зла проти́вна; Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих Тво́рче, сподо́би мя iстинным Твоiм свiтом i просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю Твою́, ны́нi i при́сно i во вiки вiко́в. Амiнь.

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил i вся́кiя пло́ти, в вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй, се́рдца же i утро́бы iспыту́яй i сокрове́нная человiков я́ве предве́дый, Безнача́льный i Присносу́щный Свiте, у Него́ же нiсть премiне́нiе, iли́ преложе́нiя осене́нiе; Сам, Безсме́ртный Царю́, приiми́ моле́нiя на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твоiх щедро́т дерза́юще, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, i оста́ви нам прегрiше́нiя на́ша, я́же дiлом, i сло́вом, i мы́слию, ве́денiем, iли́ невiдiнiем согреше́нная на́ми; i очи́сти ны от вся́кiя скве́рны пло́ти i ду́ха. I да́руй нам бо́дренным се́рдцем i тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожида́ющим прише́ствия свiтлаго i явле́ннаго дне Единоро́днаго Твое́го Сы́на, Го́спода i Бо́га i Спа́са на́шего Iiсу́са Христа́, в о́ньже со сла́вою Судiя́ всiх приiдет, кому́ждо возда́ти по дiлом его́; да не па́дше i облiни́вшеся, но бо́дрствующе i воздвiженi в де́ланiе обря́щемся гото́ви, в ра́дость i Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совнiдем, iдiже пра́зднующих глас непреста́нный, i неiзрече́нная сла́дость зря́щих Твое́го лица́ добро́ту неiзрече́нную. Ты бо еси́ iстинный Свiт, просвiща́яй i освяща́яй вся́ческая, i Тя пое́т вся тварь во вiки вiко́в. Амiнь.

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ i стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ грiшнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́нiе мое́. Не да́ждь мiста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́; укрепи́ бiдствующую i худу́ю мою́ ру́ку i наста́ви мя на путь спасе́нiя. Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю i покрови́телю окая́нныя моея́ души́ i те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, i а́ще что согрiших в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, i сохрани́ мя от вся́каго iскуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем грiсi прогнiваю Бо́га, i моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́сi Своiм, i досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Амiнь.

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми i всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смiре́ннаго i окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́нiе, забве́нiе, неразу́мiе, нерадiнiе, i вся скве́рная, лука́вая i ху́льная помышле́нiя от окая́ннаго моего́ се́рдца i от помраче́ннаго ума́ моего́; i погаси́ пла́мень страсте́й моiх, я́ко нiщ есмь i окая́нен. I изба́ви мя от мно́гих i лю́тых воспомiна́нii i предприя́тii, i от всiх дiйств злых свободи́ мя. Я́ко благослове́на еси́ от всiх родо́в, i сла́вится пречестно́е iмя Твое́ во вiки вiко́в. Амiнь.
Моли́ Бо́га о мнi, святы́й уго́дниче Бо́жий (имя), я́ко аз усе́рдно к тебi прибiга́ю, ско́рому помо́щнику i моли́твеннику о души мое́й.

Богоро́дице Дiво, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х i благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, i благослови́ достоя́ние Твое́, побiды правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя, i Твое́ сохраня́я Кресто́м Твоiм жи́тельство.