Nowa publikacja. Historia 70-lecia Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie.

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jerzego, Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławsko-Szczecińskiego, pod przewodnictwem ks.prot. Bogdana Repeły, proboszcza Parafii Prawosławnej pw. Świętej Trójcy w Lubinie, zespół autorski: Bazyli Dziadyk, Michał Hajtko,  Alina Hnatyszak, Olga Kania, Paulina Klasa, Ewa Wąsacz opisał historię 70-lecia Parafii Prawosławnej pw. Świętej Trójcy w Lubinie.

Powstanie po II wojnie światowej na ziemiach odzyskanych Polski Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie nierozerwalnie wiąże się z przesiedloną ludnością wyznania prawosławnego wraz z jej duchowieństwem na tereny ziem zachodnich Rzeczypospolitej w 1947r. w tzw. akcji „Wisła” i pod przymusem przesiedlonej na ziemie zachodnie i północne.

Wysiedlenie ludności z Łemkowszczyzny i Chełmszczyzny spowodowało, że duchowieństwo, jak dobrzy pasterze, zaczęło organizować Cerkiew i skupiać wokół siebie wiernych na ziemiach, na które została przesiedlona prawosławna ludność. To im parafianie zawdzięczają teraz, że mogą kontynuować wiarę przodków – dzięki ich staraniom i trosce o dobro Cerkwi, a tym samym o przyszłość. Dziś mają piękne świątynie, często odbudowane, wyremontowane, w których kontynuują swoją tradycję. Nic nie przyszło łatwo, ludzie zdeterminowani wiarą wkładali wiele wysiłku, czasem tytanicznej, ogromnej pracy, aby mogły powstać parafie na terenach dotąd im nieznanych. Dlatego przesłaniem dla młodszych pokoleń jest to historyczne opracowanie, aby nie zapomniały one, kim są, skąd pochodzą ich korzenie i wiara przodków. Byli i są prawosławnymi ludźmi pochodzenia łemkowskiego i takimi pragną pozostać.

Parafia Prawosławna w Lubinie miała i ma oddanych duchownych, którzy wkładali wiele wysiłku w budowanie i umacnianie życia parafialnego na przestrzeni ostatnich 70 lat. Bez oddanych parafian, o których wspomniano w publikacji, perspektywa rozwoju lubińskiej prawosławnej wspólnoty byłaby wręcz niemożliwa, oni nigdy nie tracili nadziei, głęboko wierząc, że miłościwy Bóg nie pozostawił ich samych w trudnym czasie ich życia. Każda z tych osób to historia człowieka, który poświęcił swoje życie Bogu, bliźniemu, Cerkwi. Dzisiaj, po 70 latach mają piękną wyremontowaną świątynię, do której z radością przychodzą wierni, których z roku na rok jest coraz więcej. Piękne freski, dbałość duchownego i parafian o Cerkiew sprawiają, że również młode pokolenie chętnie angażuje się w życie parafii.

W 2019r. minęło 70-lat od chwili powstania Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie, która pełni znaczną rolę w życiu duchowym i społecznym prawosławnych mieszkańców nie tylko Dolnego Śląska. Zapewne nie wszystkie wydarzenia zostały opisane w książkowym wydaniu i historii parafii. Nie ma już wśród żywych tych, którzy buli pierwszymi budowniczymi parafii, a przez to jako pierwsi tworzyli jej historię, a także brak jest wielu materiałów źródłowych.

Autorzy dziękują wszystkim, którzy swoją radą i wiedzą pomogli choć w pewnej części opisać historię 70-lecia parafii w Lubinie, przywołując własne, często trudne i bolesne wspomnienia. Dziękują za udostępnione zdjęcia i dokumenty, za przywołane wspomnienia zarówno smutnych, jak i radosnych lat związanych z historią lubińskiej Cerkwi. Wierząc więc, że książka przyczyni się do lepszego poznania nas samych przez sąsiadów, a także nie pozwoli zapomnieć o wydarzeniach i ludziach, którzy z wiarą i nadzieją tworzyli oblicze parafii i bardzo pragnęli jej dalszego rozwoju. Z pewnością bowiem ich przesłaniem byłoby, aby żaden wierny nie zapomniał o własnej tożsamości, pochodzeniu, kim byli dziadkowie i pradziadkowie, że jest to pokolenie ludzi prawosławnych żyjących dzisiaj na terenach ziem odzyskanych.

ks.prot. Bogdan Repeła.