Przywitanie Łemkowskiego Lata w Trzmielowie

Dni Kultury Łemkowskiej pn. Przywitanie Łemkowskiego Lata w Trzmielowie odbyły się 10 czerwca br.  Pomysł na organizację Festiwalu Kultury Łemkowskiej zrodził się z potrzeby parafian narodowości Łemkowskiej przy Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie, która od 2007r.  jest jego głównym organizatorem. Zadaniem festiwalu jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i kultury narodu łemkowskiego wyrażanej w literaturze, pieśniach, strojach i tańcach ludowych, a wszystko to zachowaniem narodowego języka łemkowskiego. Na terenie Dolnego Śląska ludność łemkowska stanowi kilka tysięcy osób, dlatego też promowanie i podtrzymywanie tradycji z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego, kultury i sztuki, a także działanie na rzecz tej mniejszości jest dla organizatorów niezwykle ważną kwestią. Popularyzacja i upowszechnianie pieśni chóralnej i ludowej na terenie Dolnego Śląska
wzbudza od lat ogromne zainteresowanie nie tylko wśród Łemków, ale również wśród mieszkańców całego regionu. Łemkowskie Lato na przestrzeni lat wpisało się w krajobraz Dolnego Śląska. Miejscem jego realizacji jest miejscowość Trzmielów w gminie Chocianów, w powiecie polkowickim.  Wydarzenie organizowane jest przy udziale i wsparciu miejscowych władz lokalnych, Pana Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego, Pani Sołtys Trzmielowa Marii Rozalii Kuzemczak oraz wiernych Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie.  Łemkowskie Lato jest beneficjentem dofinansowań ze środków Ministra Kultury oraz Urzędu Miasta w Lubinie.   Łemkowie dzięki pracy i zaangażowaniu pokazują swój wkład kulturowy w podtrzymywaniu własnej tożsamości etnicznej i religijnej.  Wychowują młode pokolenia tak, jak nauczyli ich tego przodkowie. Dzisiaj rośnie młode pokolenie ludzi, które chętnie kontynuuje tradycje przodków. Zastępuje ono swoich nauczycieli, godnie wypełniając swoją powinność.