Nauka języka cerkiewnosłowiańskieo w Lubinie.

Święci bracia Cyryl i Metody. 

Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie zaprasza  na warsztaty nauczania języka cerkiewnosłowiańsiego.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w tutejszej parafii  7 lutego 2019 r. o godzinie 16:00 w Sali Katechetycznej. Zajęcia poprowadzi Ks. prot. Bogdan Repeła.

Język cerkiewnosłowianskie to język literacki i liturgiczny używany w Cerkwi prawosławnej w krajach o tradycji słowiańskiej. Wywodzi sie on z języka staro-cerkiewno-słowianskiego, najstarszego języka słowiańskiego, który powstał w połowie IX wieku. Ponad tysiąc lat temu, kiedy wielu Słowian przyjęło już  chrześcijaństwo ciągle Słowianie nie mieli jeszcze swojego alfabetu, swojego ojczystego języka. Nie mogli czytać ani pisać, a nabożeństwa i Pismo Święte spisane były w języku greckim i łacińskim. Wtedy to książę Słowian Rościsław władca Moraw poprosił bizantyjskiego cesarza Michała o przysłanie nauczycieli znających język słowiński, aby nauczać Słowian wiary chrześcijańskiej w języku dla nich zrozumiałym. Cesarz Michał powierzył to ważne zadanie tłumaczenia ksiąg Pisma Świętego i nabożeństw na język słowiański Konstantemu ( Cyrylowi) i Metodemu. Zanim bracia wyruszyli w drogę, aby nauczać Słowian , Konstanty ułożył alfabet, składający się z 38 liter : 

Poprzez stworzenie alfabetu dla Słowian, święci bracia nauczali wiary chrześcijańskiej. W 863 r. na prośbę książąt słowiańskich udali się na Morawy, by tam głosić Słowo Boże. Przetłumaczyli na język Słowiański szereg ksiąg liturgicznych i znaczną część Biblii. W ten sposób stali się rzeczywistymi oświecicielami Moraw, Bułgarii, Panonii ( późniejsze Węgry) i sąsiednich krajów słowiańskich. Dzieło świętych braci dotarło do Państwa Wiślan. Jest wiele dowodów i świadectw ich obecności i nauczania m.in. kamienna chrzcielnica w IX w. odkryta w Wiślicy oraz wiele innych. Poza tym jedno ze słowiańskich biskupstw miało swą siedzibę w Krakowie.  Do dnia dzisiejszego język cerkiewnosłowiański jest używany jako język liturgiczny Cerkwi Prawosławnej. Dlatego też zachęcamy do jego głębszego poznania i modlitwy.