Wielki Tydzień.

WIELKI PONIEDZIAŁEK
Poprzez nabożeństwa tego dnia Cerkiew przedstawia nam obrazy niewinnych cierpień Chrystusa oraz wskazuje jak każdy z nas może wyzwolić się od grzechu i śmierci. Śpiew ,,Hymnu Oblubieńca” zachęca nas do przygotowania się na przyjście Chrystusa. Chrystus jest Oblubieńcem Cerkwi, który przygotowuje dla nas ucztę weselną w Królestwie Bożym. W tym dniu wspominamy Błogosławionego Józefa, syna starotestamentowego Jakuba, którego bracia wrzucili do studni i sprzedali w niewolę do Egiptu. Tam Józef stał się z czasem potężnym władcą. Chrystus też został zdradzony, odrzucony a potem ukoronowany chwałą w Królestwie Bożym. We fragmentach czytanych perykop Ewangelii wspominane jest bezpłodne drzewo figowe. Chrystus potępił je, gdyż nie przyniosło owocu.  Przypomina nam o tych, którzy słysząc Słowo Boże, nie wypełniają go, nie przynoszą dobrego owocu. Fragment Ewangelii czytany na Jutrzni mówi o nieuczciwych zarządcach winnicy, którzy zabili wysłańców właściciela, a potem jego syna. Chrystus przepowiada Swoją śmierć i los tych, którzy naruszają Boże przykazania. Nabożeństwa Wielkiego Poniedziałku to Jutrznia i Liturgia Uprzednia Poświęconych Darów.  Fragmenty Pisma Świętego czytane tego dnia to Ewangelia Mateusza 21, 18-43 i 24, 3-35.

WIELKI WTOREK

W nabożeństwach tego dnia słyszymy o potrzebie gotowości do przyjęcia Chrystusa.
Mówi o tym przypowieść o dziesięciu pannach. Panny, które miały dość oliwy aby podtrzymać światło lamp, doczekały nadejścia Oblubieńca i powitały go. Te, które nie miały zapasu oliwy, udały się na jej poszukiwanie, wróciły za późno i nie zostały wpuszczone na ucztę weselną. Każdy z nas powinien oświetlać swe życie wiarą i dobrymi uczynkami i być gotowym do przyjęcie Chrystusa. Pragnienie spotkania z Chrystusem wyrażają słowa hymnu: ,, Weselną komnatę Twą widzę upiększoną, Zbawicielu mój, ale nie mam szat abym mógł wejść. O Dawco Światła, rozjaśnij szaty mej duszy i zbaw mnie”. Nabożeństwa Wielkiego Wtorku to Jutrznia śpiewana w poniedziałek wieczorem oraz Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów. W tym dniu czytamy Ewangelię Mateusza 22, 15-23 i 24, 36-26-2.

WIELKA ŚRODA

W nabożeństwie tego dnia wspominamy grzeszną kobietę, która namaściła Chrystusa drogocennym olejkiem, nieświadomie przygotowując Go do Jego pogrzebu. Judasz, który zdradzi, sprzeda Pana, zarzucił kobiecie rozrzutność., Grzesznica uzyskała przebaczenie grzechów, a chciwy zdrajca stał się niewolnikiem zła. My też możemy otrzymać przebaczenie, jeśli wyznamy nasze grzechy i będziemy posłuszni woli Bożej. W dniu tym czytamy Ewangelię św. Jana 12, 17-50.  W ten dzień jest celebrowana ostatni raz w tym poście Liturgia Uprzednio Poświęeonych Darów. W czasie tego pięknego nabożeństwa przystępujemy do Komunii Świętej, poświęconej w czasie Liturgii Świętej w Niedzielę Palmową. Czytamy Ewangelię Mateusza 26, 6-16.

Tego dnia również sprawowany jest Sakrament Namsszczenia Świętym Olejem ( Jeleoświaszczenije). Wierni wyznają swoje grzechy i pragną ponownego połączenia z Bogiem. Kapłan namaszcza nas świętym olejem, aby mogli być uzdrowieni cieleśnie i duchowo.

WIELKI CZWARTEK

Nabożeństwa tego dnia upamiętniają Ostatnią Wieczerzę. Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus ofiarował Samego Siebie jako prawdziwy pokarm dla nas wszystkich. Jak w czasie tej Wieczerzy, tak i w czasie każdej Liturgii Świętej, chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa, które prowadzi nas do życia wiecznego. Jutrznia tego dnia śpiewana w środę wieczorem lub w czwartek rano przed Wieczernią i Liturgią Świętą.

W Wielki Czwartek celebrowana jest Święta Boska Liturgia Św. Bazylego Wielkiego. Rozpoczyna się ona z wieczerni.
Przed Wielkim Wejściem Liturgii śpiewany jest hymn: ,, Synu Boży, przyjmij mnie jako uczestnika Twej Świętej Wieczerzy. Twojej tajemnicy nie wydam Twym wrogom ani nie ucałuję Cię jak Judasz, ale jak złoczyńca zawołam do Ciebie: Wspomnij mnie o Panie, w Królestwie Twoim”.
Komunia Święta dla chorych
W czasie tej Liturgii, z dodatkowego chleba – prosfory Baranka (Agnca) – przygotowywane są Święte Dary, które w ciągu całego roku będą Komunią Świętą dla tych, którzy z powodu choroby nie mogą przyjść do cerkwi.

WIELKI PIĄTEK

Jest dniem smutku, ścisłego postu i modlitwy. Wspólnie przeżywamy Cierpienia Jezusa Chrystusa. Nasz Pan wstąpił na krzyż i umarł, aby wybawić nas od grzechu. Tego dnia siła śmierci i realność zła jest szczególnie odczuwana. Śmierć Jezusa Chrystusa oznacza początek Jego, a przez to i naszego zwycięstwa nad śmiercią.
Jutrznia Wielkiego Piątku śpiewana jest w czwartkowy wieczór. Znaczna część tego nabożeństwa to czytania dwunastu fragmentów Ewangelii, to opisana przez czterech Ewangelistów cierpienia Jezusa i Jego ostatnie pouczenia dla Apostołów. Ewangelie czytane są przed krzyżem (Golgotą) ustawionym na środku cerkwi, aby pomóc wszelkim obecnym na tym nabożeństwie przenieść się do czasów i zdarzeń, o których słyszymy w czytaniach. Towarzyszymy Jezusowi w Jego cierpieniach, Jego drodze na Golgotę, Jego ofierze za grzechy świata. Popołudniowe Nabożeństwo Wielkiego Piątku to Wielka Wieczernia oznaczająca początek Wielkiej Soboty na miejscu stojącego na środku cerkwi Krzyża ustawiany jest katafalk (Grób) – to symbol przygotowań Nikodema i Józefa z Arymatei do pogrzebu Jezusa Chrystusa .Całun (Płaszczannica) – płótno z wizerunkiem zamęczonego na Krzyżu Jezusa Chrystusa  zostaje przeniesiony z ołtarza i umieszczony na ukwieconym katafalku, który wraz z Całunem symbolizuje Grób Chrystusa.

WIELKA SOBOTA

W Wielki Piątek wieczorem na Jutrzni Wielkiej Soboty śpiewamy pieśni żałobne. Opłakujemy w nich niewinną śmierć Jezusa dla naszego zbawienia. Śpiewamy również pieśni zwane ,,Pochwałami”. Śpiewamy je Chrystusowi, który został pogrzebany, ale już wiemy, że jest naszym Zmartwychwstaniem Panem i Dawcą Życia. W czasie tego nabożeństwa w świetle świec płaszczannica jest niesiona w procesji dookoła cerkwi. ,,O Życie! W grobie położony zostałeś, Chryste. Twoją śmiercią obaliłeś śmierć i stałeś się źródłem życia dla całego świata.”

BMP w Lubinie.