Regulamin przyjmowania wpłat

Regulamin przyjmowania darowizn przez Parafię Prawosławną Świętej Trójcy w Lubinie

§ I. Postanowienia ogólne

1. Parafia Prawosławna Świętej Trójcy z siedzibą w Lubinie, przy ul. 1 Maja 13b (59-300 Lubin), wpisana do Rejestru o numerze NIP 6921943260 i REGON 390312786 e-mail: cerkiew_lubin@op.pl (zwana dalej „Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie”) może przyjmować darowizny od osób fizycznych oraz podmiotów prawnych.

2. Darowizny na rzecz Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie można dokonywać w formie wpłat środków finansowych oraz w postaci darowizn rzeczowych lub darowizn usług.

3. Wszelkie wpłaty oraz darowizny rzeczowe są dobrowolne i stanowią darowiznę w rozumieniu art. 888 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

4. Przekazane darowizny nie podlegają zwrotowi.

5. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.

§ II Darowizny pieniężne

Wpłaty darowizn w postaci środków pieniężnych można dokonać w następujący sposób:

1. przelewem on-line (w tym BLIK, Apple Pay, Google Pay) za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności Tpay, obsługiwanego przez Tpay należy do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437,

2 przelewem bankowym dokonanym na rachunek bankowy Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy. W przypadku dokonania darowizny poprzez przelew bankowy w tytule przelewu należy wpisać „Darowizna na cele kultu religijnego dla Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie”.

3 za przelewy wykonane przez darczyńcę za pośrednictwem płatności elektronicznych Tpay pobiera od obdarowanego prowizję za obsługę płatności. to oznacza iż obdarowany otrzyma kwotę pomniejszoną o tą prowizję.

4 Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
a. Korzystanie z płatności online przez Tpay jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
b. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy darowizny. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe zrealizowanie w/w celów.

§ III. Darowizny rzeczowe i usług

1. Do odbioru darowizny w formie rzeczowej lub usług upoważniony jest Proboszcz Parafii ks. mgr Bogdan Repeła lub osoby upoważnione.
Chęć przekazania darowizny rzeczowej lub usług na rzecz Parafii należy uprzednio zgłosić pisemnie lub emailowo odpowiednio na adres siedziby lub adres email: cerkiew_lubin@op.pl. Termin i miejsce przekazania darowizny oraz warunki transportu zostaną każdorazowo ustalone pomiędzy Parafią a darczyńcą

2. Przekazanie darowizny powinno zostać stwierdzone poprzez zawarcie umowy darowizny pomiędzy Parafią a darczyńcą.

§ IV. Przeznaczenie zgromadzonych środków

1. Dokonane darowizny zostaną przeznaczone na cele kultu religijnego
np:
a. utrzymanie budynku cerkwi oraz parafii
b. organizacja warsztatów ikonopisania dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
c. działalność oświatową w tym nauczanie religii

§ V. Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Parafia Prawosławna Świętej Trójcy z siedzibą w Lubinie, przy ul. 1 Maja 13b (59-300 Lubin), wpisana do Rejestru o numerze NIP 6921943260 i REGON 390312786 e-mail: cerkiew_lubin@op.pl (w skrócie: Parafia lub Administrator).

2. Darczyńca dokonując darowizny akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora danych.

3. Z administratorem danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej na adres: cerkiew_lubin@op.pl oraz pisemnie na adres Parafii.

4. Dane osobowe dokonującego darowizny przetwarzane są na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (darowizny),
b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tzn. wywiązanie się z obowiązków prawnych, w tym rachunkowych i podatkowych przez Fundację,
c. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy darowizny.

5. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wpłaty darowizny.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas 5 lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym została dokonana darowizna oraz w celach archiwalnych.

7. Administrator przekaże dane darczyńcy podmiotom współpracującym i świadczącym dla Administratora usługi rachunkowo-księgowe oraz firmom z branży informatycznej świadczącym dla Administratora usługi związane z naprawą sprzętu komputerowego bądź systemu informatycznego obsługującego stronę internetową.

8. Administrator nie zamierza przekazywać danych Darczyńcy do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

9. Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile konkretne prawa znajdą zastosowanie.

10. Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

11. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania wpłaty darowizny.

12. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym poprzez profilowanie, na podstawie zebranych danych osobowych.

§ VI. Kontakt z obsługą wpłat

1. w razie pytań dotyczących wpłat na cle kultu religijnego prosimy o kontakt email: cerkiew_lubin@op.pl

§ VII. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023r.

 

DAROWIZNY NA CELE KULTU RELIGIJNEGO
MOŻNA ODLICZAĆ OD PODATKU DOCHODOWEGO.
Za każdy dar serdecznie dziękujemy!

 https://www.lubin.cerkiew.pl/parafia/wplaty/